Lappeenrantalaista frisbeegolfia - Ota yhteyttä!
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Linnoitus Open 2020

19.9.

 Nai­set ( ylei­nen ) (17)ClubWai­ting listPaidWildcardCon­fir­medRe­gis­te­red on
 Avoin ( ylei­nen ) (121)ClubWai­ting listPaidWildcardCon­fir­medRe­gis­te­red on
 Ju­nio­rit ( 03+ ) (10)ClubWai­ting listPaidWildcardCon­fir­medRe­gis­te­red on
 Muu­miot ( 40+ ) (57)ClubWai­ting listPaidWildcardCon­fir­medRe­gis­te­red on

Sum­ma­ryCountMaxWai­ting
Nai­set ( ylei­nen ):17
Avoin ( ylei­nen ):121
Ju­nio­rit ( 03+ ):10
Muu­miot ( 40+ ):57
The num­ber of re­gis­te­red players:2051520
Con­fir­med:151
Used wildcards:1212
Count­ries
FIN­LAND205
  • Lin­noi­tus Open 2020
    • Loh­ko A
    • Loh­ko B
12345678910111213141516171819 Sum +/-
Par 3334333334433333333 60

 

Lin­noi­tus Open pe­la­taan jäl­leen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaal­la Lap­peen­ran­nan Lin­noi­tuk­sen alu­eel­la.

Ai­ka: 19.9.2020. (kil­pai­lu­päi­vän ai­ka­tau­lu alem­pa­na)

Kil­pai­lu­toi­mis­ton osoi­te: Lin­noi­tuk­sen Krou­vi, Ve­si­por­tin­ku­ja 5, 53900 Lap­peen­ran­ta

Kil­pai­lu­muo­to: Yk­si­lö­ki­sa, 2 x 19 väy­lää

Ta­so ja tyyp­pi: Ama­töö­ri, eril­lis­kil­pai­lu

Osal­lis­tu­ja­mää­rä: Max 152 (jois­ta jär­jes­tä­jä va­raa 12 vil­li­kort­ti paik­kaa mit­kä käyt­tää mi­ten ha­lu­aa)

Sar­jat: Avoin, nai­set, muu­miot (vuon­na 1980 tai en­nen syn­ty­neet) se­kä nuo­ri­so (vuon­na 2003 tai myö­hem­min syn­ty­neet). Sar­ja pe­la­taan jos sii­hen on il­moit­tau­tu­nut vä­hin­tään 4. pe­laa­jaa. Muu­toin il­moit­tau­tu­neet siir­re­tään avoi­meen sar­jaan.

Kiin­tiöt: Avoin 82 paik­kaa, nai­set 18 paik­kaa, muu­miot 28 paik­kaa ja ju­nio­rit 12 paik­kaa. Kiin­tiö­pai­kat va­pau­te­taan 15.2.2020. min­kä jäl­keen pai­kat täy­te­tään il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Osal­lis­tu­mis­mak­sut: 30€ / hen­ki­lö. Osal­lis­tu­mis­mak­su koos­tuu 25€ ki­sa­mak­sus­ta se­kä 5€ pa­kol­li­ses­ta ruo­kai­lu­mak­sus­ta.

Pal­kin­to­jen pay­out: 60 % osal­lis­tu­mis­mak­suis­ta.

Ko­rit:  DisCatc­her® Pro

Ra­ta­kart­ta ja väy­lä­ku­vauk­set: Ku­vat ovat suun­taa an­ta­via. Ra­ta mu­kai­lee pit­käl­ti pa­rin edel­li­sen vuo­den ra­taa.

Ki­san TD:t : TD Ti­mo Män­ty­lä 040 082 6984, apu-TD Sa­mi Miet­ti­nen 045 357 9719.

Ruo­kai­lu: Osal­lis­tu­mis­mak­suun si­säl­tyy ruo­kai­lu, jo­ka ta­pah­tuu kil­pai­lu­toi­mis­tos­sa.

Il­moit­tau­tu­mi­nen kil­pai­luun

Il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa 1.2.2020. klo 08:00

Il­moit­tau­tu­mi­nen au­ke­aa yl­lä mai­nit­tu­na ajan­koh­ta­na Met­rix-pal­ve­lus­sa. Si­nul­la pi­tää ol­la oi­keal­la ni­mel­lä­si ole­vat tun­nuk­set pal­ve­luun.

https://discgolfmetrix.com/1117882&view=info

Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä si­nun pi­tää an­taa seu­raa­vat tie­dot.

  • Syn­ty­mä­vuo­si
  • Pu­he­lin­nu­me­ro
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te

Osal­lis­tu­mis­mak­sun mak­sa­mi­nen

Osal­lis­tu­mis­mak­su on mak­set­ta­va 7 päi­vän si­säl­lä il­moit­tau­tu­mi­ses­ta. Älä kui­ten­kaan mak­sa en­nen kun olet var­mis­ta­nut on­ko ni­me­si mu­kaan pääs­sei­den jou­kos­sa!

Mak­sun saa­ja: WDG ry

Ti­li­nu­me­ro: FI71 5620 0920 4272 74

Vii­te­nu­me­ro: 202028

Sum­ma: 30 €

HUOM! Jos si­nun osal­lis­tu­mis­mak­susi mak­se­taan jon­kun toi­sen pank­ki­ti­lil­tä, älä käy­tä vii­te­nu­me­roa vaan lai­ta vies­ti­kent­tään seu­raa­vat tie­dot (osal­lis­tu­jan ni­mi, sar­ja ja pu­he­lin­nu­me­ro). Esim. Heik­ki Heit­tä­jä, muu­miot, 04012345678.

Kil­pai­lun mah­dol­li­ses­ti tul­tua täy­teen ava­taan jo­no­tus­lis­ta. Oh­jeet jo­noon il­moit­tau­tu­mi­seen li­sä­tään myö­hem­min mi­kä­li sil­le on tar­vet­ta.

Tä­män jäl­keen voit il­moit­tau­tua jo­noon ki­sa­toi­mis­tos­sa 2.5.2020. klo 6:45–6:55. Kil­pai­luun pää­see, mi­kä­li paik­ko­ja on jäl­jel­lä tai jo­ku mu­kaan pääs­syt ei saa­vu pai­kal­le. To­tuus sel­vi­ää 19.9.2020 klo 7:30 (Nai­set, Muu­miot ja Nuo­ri­so) klo 10:00 (Avoin). Ki­sa­toi­mis­tos­sa ilmoittauduttaessa/maksettaessa osal­lis­tu­mis­mak­sun suu­ruus on 40€ (sis ruo­kai­lun).

Osal­lis­tu­mi­sen voi pe­rua ja saa­da osal­lis­tu­mis­mak­sun ta­kai­sin 11.4.2020. as­ti. Myö­hem­min teh­dyis­tä pe­ruu­tuk­sis­ta pa­lau­te­taan osal­lis­tu­mis­mak­su vain lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vas­taan.

Li­sä­tie­to­ja: Ti­mo Män­ty­lä 040 082 6984, Sa­mi Miet­ti­nen 045 357 9719.

Säh­kö­pos­til­la: open2020(at)wdg.fi

Kil­pai­lu­päi­vän ar­vioi­tu ai­ka­tau­lu

6:45–6:55 – Mah­dol­li­suus il­moit­tau­tua jo­noon tai suo­raan kil­pai­luun jos ti­laa on

7:00–7:30 – A‑lohkon Il­moit­tau­tu­mi­nen ja pe­laa­ja­pa­ke­tin ha­ku kil­pai­lu­toi­mis­tos­ta

8:00 – A‑lohkon pa­kol­li­nen en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pe­laa­ja­ko­kous

8:30 – A‑lohkon en­sim­mäi­nen kier­ros

9:30–10:00 – B‑lohkon Il­moit­tau­tu­mi­nen ja pe­laa­ja­pa­ke­tin ha­ku kil­pai­lu­toi­mis­tos­ta

10:20 – B‑lohkon pa­kol­li­nen en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pe­laa­ja­ko­kous

11:15 – B‑lohkon en­sim­mäi­nen kier­ros

12:45 – A‑lohkon pa­kol­li­nen toi­sen kier­rok­sen pe­laa­ja­ko­kous

14:00 – A‑lohkon toi­nen kier­ros

15:30 – B‑lohkon pa­kol­li­nen toi­sen kier­rok­sen pe­laa­ja­ko­kous

16:45 – B‑lohkon toi­nen kier­ros

17:00 – A‑lohkon pal­kin­to­jen­ja­ko ja ar­von­nat

B‑lohkon pal­kin­to­jen­ja­ko he­ti kun mah­dol­lis­ta

Ruo­kai­lua­jat

11:15–12:30 A‑lohkon ruo­ka­tau­ko

14:00–15:15 B‑lohkon ruo­ka­tau­ko

Py­sä­köin­ti

Lap­peen­ran­nan Sa­ta­ma­tien var­res­sa ole­vil­la py­sä­köin­tia­lueil­la ja Kris­tii­nan­ka­dun var­res­sa kau­pun­gis­ta päin tul­taes­sa oi­keal­la puo­lel­la en­nen Lin­noi­tuk­sen port­tia. Näil­tä alueil­ta on kä­ve­ly­mat­ka kil­pai­lu­toi­mis­tol­le.

Kil­pai­lu­toi­mis­to

Kil­pai­lu­toi­mis­to au­ke­aa klo 6.30. Kil­pai­lu­toi­mis­to si­jait­see ra­vin­to­la Lin­noi­tuk­sen Krou­vis­sa, Ve­si­por­tin­ku­ja 5, 53900 Lap­peen­ran­ta. Ra­ken­nus on van­ha pu­nai­ses­ta tii­les­tä teh­ty ra­ken­nus. Pai­kal­la on opas­teet. Kil­pai­lu­toi­mis­to on au­ki ko­ko kil­pai­lun ajan.

Osal­lis­tu­mis­mak­sun si­säl­tä­mä ruo­kai­lu

Jo­kai­sel­ta pe­laa­jal­ta pe­rit­ty osal­lis­tu­mis­mak­su si­säl­tää yh­den ruo­kai­lun. Tä­mä ruo­kai­lu ta­pah­tuu kil­pai­lu­päi­vän ai­ka­tau­lus­sa il­moi­tet­tu­na ajan­koh­ta­na.

Jos pää­set mu­kaan kil­pai­luun ja si­nul­la on ruo­ka-ai­neal­ler­gia il­moi­ta sii­tä säh­kö­pos­til­la niin osaam­me va­rau­tua.

Säh­kö­pos­tio­soi­te: open2020(at)wdg.fi

Pe­laa­ja­ko­kous

Pe­laa­ja­ko­kous pi­de­tään kil­pai­lu­toi­mis­tos­sa tai Lin­noi­tuk­sen Krou­vin pi­has­sa. Kat­so pe­laa­ja­ko­kous­ten ajat “kil­pai­lu­päi­vän aikataulu”-kohdasta. Pe­laa­ja­ko­kous on pa­kol­li­nen jo­kai­sel­le kil­pai­li­jal­le ja sen yh­tey­des­sä pi­de­tään ni­men­huu­to, il­moi­te­taan poo­lit ja nii­den aloi­tus­väy­lät.

Kah­vio

Kil­pai­lu­toi­mis­ton yh­tey­des­sä toi­mii kah­vio. Kah­vio on au­ki, kun kil­pai­lu­toi­mis­to on au­ki. Kah­vios­sa on tar­jol­la vir­vok­kei­ta, kah­via, tee­tä, pien­tä pur­ta­vaa, ma­kei­sia yms.

Sään­nöt

Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan PDGA:n vi­ral­lis­ta sään­tö­kir­jaa lä­hes tar­kas­ti ei pil­kul­leen.

Al­ko­ho­lin naut­ti­mi­nen ja kil­pai­lu­pai­kal­le tuo­mi­nen on jyr­käs­ti kiel­let­ty ja ai­heut­taa pe­laa­jan sul­ke­mi­sen pois kil­pai­lus­ta. Tu­pak­ka­tuot­tei­den käyt­tö pe­laa­ja­ko­kouk­sen alus­ta tu­los­kor­tin pa­laut­ta­mi­seen on kiel­let­ty. En­nen ki­saa, tauol­la ja ki­san jäl­keen tu­pak­ka­tuot­tei­ta saa käyt­tää vain jär­jes­tä­jän osoit­ta­mas­sa pai­kas­sa.

Pal­kin­not

Ki­sa­mak­su­jen ar­vos­ta 60% jae­taan ta­va­ra­pal­kin­toi­na. Jo­kai­sen sar­jan par­haim­mis­to ja ctp on­nis­tu­jat pal­ki­taan.

WC-ti­lat

Kil­pai­lu­toi­mis­ton yh­tey­des­sä on omat WC-ti­lat nai­sil­le ja mie­hil­le.

Pu­keu­tu­mis­sään­tö

Kos­ka ki­sa käy­dään ylei­sel­lä alu­eel­la on asian­mu­kai­nen pu­keu­tu­mi­nen syy­tä huo­leh­tia kun­toon. Pu­keu­du siis eh­jiin housui­hin ja pai­taan. Ha­me ja top­pi sal­li­taan nais­pe­laa­jil­la. Myös jal­ki­neet ovat pa­kol­li­set kai­kil­la pe­laa­jil­la.

Olem­me ha­ke­neet PDGA:n alais­ta kil­pai­lua Lin­noi­tus Ope­nia edel­tä­väl­le päi­väl­le Myl­ly­mäen Fris­bee­gol­fra­dal­le.

Li­sä­tie­toa kun ha­ke­muk­sem­me on kä­si­tel­ty.

 

 

pa­ri­kil­pai­lut
Tal­koot

Tiedot

Päivämäärä:
19.9.
Tapahtumaluokka: