Lue lisää: Livetulokset - Linnoitus Open 2022
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Linnoitus Open 2019

4.5.2019 @ 08:00 - 15:00

man standing on ground under green tree

Lin­noi­tus Open pe­la­taan jäl­leen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaal­la Lap­peen­ran­nan Lin­noi­tuk­sen alueella.

Ai­ka: 4.5.2019. (kil­pai­lu­päi­vän ai­ka­tau­lu alempana)

Kil­pai­lu­toi­mis­ton osoi­te: Lin­noi­tuk­sen Krou­vi, Ve­si­por­tin­ku­ja 5, 53900 Lappeenranta

Kil­pai­lu­muo­to: Yk­si­lö­ki­sa, 2 x 18 väylää

Ta­so ja tyyp­pi: Ama­töö­ri, erilliskilpailu

Osal­lis­tu­ja­mää­rä: Max 144 (jois­ta jär­jes­tä­jä va­raa 15 vil­li­kort­ti paik­kaa mit­kä käyt­tää mi­ten haluaa)

Sar­jat: Avoin, nai­set, muu­miot (vuon­na 1979 tai en­nen syn­ty­neet) ja nuo­ri­so (vuon­na 2002 tai myö­hem­min syn­ty­neet). Sar­ja pe­la­taan jos sii­hen on il­moit­tau­tu­nut vä­hin­tään 4. pe­laa­jaa. Muu­toin il­moit­tau­tu­neet siir­re­tään avoi­meen sarjaan.

Kiin­tiöt: Avoin 65 paik­kaa, nai­set 22 paik­kaa, muu­miot 20 paik­kaa ja ju­nio­rit 22 paik­kaa. Kiin­tiö­pai­kat va­pau­te­taan 16.2.2019. min­kä jäl­keen pai­kat täy­te­tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osal­lis­tu­mis­mak­sut: 30€ / hen­ki­lö. Koos­tuu 25€ ki­sa­mak­sus­ta ja 5€ pa­kol­li­ses­ta ruokailumaksusta.

Pal­kin­to­jen pay­out: 70 % ki­sa­mak­suis­ta. Pal­kin­to­jen ar­vo yli 2500€. Li­sä­tie­to­ja alempana.

Ko­rit: DisCatc­her Sport

Ra­ta­kart­ta ja väy­lä­ku­vat: Ku­vat on suun­taa an­ta­via. Ra­ta mu­kai­lee pit­käl­ti vuo­den 2018 rataa.

Ki­san TD:t : TD Ti­mo Män­ty­lä 040 082 6984, apu TD Sa­mi Miet­ti­nen 045 357 9719.

Ruo­kai­lu: Osal­lis­tu­mis­mak­suun si­säl­tyy ruo­kai­lu jo­ka ta­pah­tuu kilpailutoimistossa.

 

Il­moit­tau­tu­mi­nen kilpailuun

Il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa 2.2.2019. klo 08:00

Il­moit­tau­tu­mi­nen au­ke­aa yl­lä mai­nit­tu­na ajan­koh­ta­na Met­rix pal­ve­lus­sa. Si­nul­la pi­tää ol­la oi­keal­la ni­mel­lä­si ole­vat tun­nuk­set palveluun.

Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä si­nun pi­tää an­taa seu­raa­vat tiedot.

  • Syn­ty­mä­vuo­si
  • Pu­he­lin­nu­me­ro
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te

Osal­lis­tu­mis­mak­sun maksaminen

Osal­lis­tu­mis­mak­su on mak­set­ta­va 7 päi­vän si­säl­lä il­moit­tau­tu­mi­ses­ta. Älä kui­ten­kaan mak­sa en­nen kun olet var­mis­ta­nut on­ko ni­me­si mu­kaan pääs­sei­den jou­kos­sa! Sel­lais­ten mak­su­ja jot­ka ei­vät ole pääs­seet mu­kaan kil­pai­luun ei palauteta.

Mak­sun saa­ja: WDG ry

Ti­li­nu­me­ro: FI71 5620 0920 4272 74

Vii­te­nu­me­ro: 201919

Sum­ma: 30€

HUOM! Jos si­nun osal­lis­tu­mis­mak­su mak­se­taan jon­kun toi­sen pank­ki­ti­lil­tä älä käy­tä vii­te­nu­me­roa vaan lai­ta vies­ti­kent­tään seu­raa­vat tie­dot (osal­lis­tu­jan ni­mi, sar­ja ja pu­he­lin­nu­me­ro). Esim. Heik­ki Heit­tä­jä, muu­miot, 04012345678.

Kil­pai­lun mah­dol­li­ses­ti tul­tua täy­teen ava­taan jo­no­tus­lis­ta. Oh­jeet jo­noon il­moit­tau­tu­mi­seen li­sä­tään myö­hem­min mi­kä­li sil­le on tarvetta.

Tä­män jäl­keen voit il­moit­tau­tua jo­noon ki­sa­toi­mis­tos­sa 4.5.2019. klo 6:45–6:55. Ki­saan pää­see mi­kä­li paik­ko­ja on jäl­jel­lä tai jo­ku mu­kaan pääs­syt ei saa­vu pai­kal­le. To­tuus sel­vi­ää klo 7:30. Ki­sa­toi­mis­tos­sa ilmoittauduttaessa/maksettaessa osal­lis­tu­mis­mak­sun suu­ruus on 40€ (sis ruuan).

Osal­lis­tu­mi­sen voi pe­rua ja saa­da osal­lis­tu­mis­mak­sun ta­kai­sin 10.4.19. as­ti. Myö­hem­min teh­dyis­tä pe­ruu­tuk­sis­ta pa­lau­te­taan osal­lis­tu­mis­mak­su vain lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vastaan.

Li­sä­tie­to­ja: Ti­mo Män­ty­lä 040 082 6984, Sa­mi Miet­ti­nen 045 357 9719.

Säh­kö­pos­til­la: open2019(at)wdg.fi

 

Kil­pai­lu­päi­vän aikataulu

6:45–6:55 – Mah­dol­li­suus il­moit­tau­tua jo­noon tai suo­raan ki­saan jos on tilaa

7:00–7:30 – Il­moit­tau­tu­mi­nen ja pe­laa­ja­pa­ke­tin ha­ku kilpailutoimistosta

8:00 – A loh­kon pa­kol­li­nen en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pelaajakokous

8:30 – A loh­kon en­sim­mäi­nen kierros

10:00 – B loh­kon pa­kol­li­nen en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pelaajakokous

11:15 – B loh­kon en­sim­mäi­nen kierros

12:45 – A loh­kon pa­kol­li­nen toi­sen kier­rok­sen pelaajakokous

14:00 – A loh­kon toi­nen kierros

15:30 – B loh­kon pa­kol­li­nen toi­sen kier­rok­sen pelaajakokous

16:45 – B loh­kon toi­nen kierros

Pal­kin­to­jen­ja­ko he­ti kun mahdollista

 

Ruo­kai­lua­jat

11:15–12:30 A loh­kon Ruokatauko

14:00–15:15 B loh­kon Ruokatauko

 

Py­sä­köin­ti

Lap­peen­ran­nan Sa­ta­ma­tien var­res­sa ole­vil­la py­sä­köin­tia­lueil­la ja Kris­tii­nan­ka­dun var­res­sa kau­pun­gis­ta päin tul­taes­sa oi­keal­la puo­lel­la en­nen lin­noi­tuk­sen port­tia. Näil­tä alueil­ta on kä­ve­ly­mat­ka kilpailutoimistolle.

Kil­pai­lu­toi­mis­to

Kil­pai­lu­toi­mis­to au­ke­aa klo 6.30. Kil­pai­lu­toi­mis­to si­jait­see ra­vin­to­la Lin­noi­tuk­sen Krou­vis­sa, Ve­si­por­tin­ku­ja 5, 53900 Lap­peen­ran­ta. Ra­ken­nus on van­ha pu­nai­ses­ta tii­les­tä teh­ty ra­ken­nus. Pai­kal­la on opas­teet. Kil­pai­lu­toi­mis­to on au­ki lä­pi kilpailun.

Osal­lis­tu­mis­mak­sun si­säl­tä­mä ruokailu

Jo­kai­sel­ta pe­laa­jal­ta pe­rit­ty osal­lis­tu­mis­mak­su si­säl­tää yh­den ruo­kai­lun. Tä­mä ruo­kai­lu ta­pah­tuu kil­pai­lu­päi­vän ai­ka­tau­lus­sa il­moi­tet­tu­na ajankohtana.

Jos pää­set mu­kaan kil­pai­luun ja si­nul­la on ruo­ka-ai­neal­ler­gia il­moi­ta sii­tä säh­kö­pos­til­la niin osaam­me varautua.

Säh­kö­pos­tio­soi­te: open2019(at)wdg.fi

Pe­laa­ja­ko­kous

Pe­laa­ja­ko­kous pi­de­tään kil­pai­lu­toi­mis­tos­sa tai sen pi­has­sa. Kat­so ai­ka kil­pai­lu­päi­vän ai­ka­tau­lu koh­das­ta. Pe­laa­ja­ko­kous on pa­kol­li­nen jo­kai­sel­le kil­pai­li­jal­le ja sen yh­tey­des­sä pi­de­tään ni­men­huu­to, il­moi­te­taan poo­lit ja nii­den aloitusväylät.

Kah­vio

Kil­pai­lu­toi­mis­ton yh­tey­des­sä toi­mii kah­vio. Kah­vio on au­ki, kun kil­pai­lu­toi­mis­to on au­ki. Kah­vios­sa on tar­jol­la vir­vok­kei­ta, kah­via, tee­tä, pien­tä pur­ta­vaa, ma­kei­sia yms. Kah­vios­sa mak­su­vä­li­nee­nä käy­te­tään mie­lui­ten kä­teis­tä ra­haa, mut­ta kort­ti­kin kelpaa.

Sään­nöt

Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan PDGA:n vi­ral­lis­ta sään­tö­kir­jaa lä­hes tar­kas­ti ei pil­kul­leen.

Al­ko­ho­lin naut­ti­mi­nen ja kil­pai­lu­pai­kal­le tuo­mi­nen on jyr­käs­ti kiel­let­ty ja ai­heut­taa pe­laa­jan sul­ke­mi­sen pois kil­pai­lus­ta. Tu­pak­ka­tuot­tei­den käyt­tö pe­laa­ja­ko­kouk­sen alus­ta tu­los­kor­tin pa­laut­ta­mi­seen on kiel­let­ty. En­nen ki­saa, tauol­la ja ki­san jäl­keen tu­pak­ka­tuot­tei­ta saa käyt­tää vain jär­jes­tä­jän osoit­ta­mas­sa paikassa.

Pal­kin­not

Ki­sa­mak­su­jen ar­vos­ta 70% jae­taan ta­va­ra pal­kin­toi­na. Jo­kai­sen sar­jan par­haim­mis­to pal­ki­taan ja li­säk­si kaik­kien osal­lis­tu­jien kes­ken ar­vo­taan mm. 600€ ar­voi­nen polkupyörä.

WC-ti­lat

Kil­pai­lu­toi­mis­ton yh­tey­des­sä on omat WC-ti­lat nai­sil­le ja miehille.

Pu­keu­tu­mis­sään­tö

Kos­ka ki­sa käy­dään ylei­sel­lä alu­eel­la on asian­mu­kai­nen pu­keu­tu­mi­nen syy­tä huo­leh­tia kun­toon. Pu­keu­du siis eh­jiin housui­hin ja pai­taan. Ha­me ja top­pi sal­li­taan nais­pe­laa­jil­la. Myös jal­ki­neet ovat pa­kol­li­set kai­kil­la pelaajilla.

Ra­vi­kan­kaan viik­ko­ki­sat alkavat
14.4 viik­ko­ki­sat Myl­ly­mäes­sä klo 12 (b‑layout)

Tiedot

Päivämäärä:
4.5.2019
Aika:
08:00 - 15:00
Tapahtumaluokka:
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=868405

Tapahtumapaikka

Linnoitus
Linnoitus
LAPPEENRANTA, Etelä-Suomen lääni 53900 Suomi
+ Google Map