Linnoitus Open 2021 - Tulosseuranta
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Vuosi 2021 alkaa!

1.1. @ 00:00 - 23:30

Vuo­si 2021 al­kaa siis!
Hukkasin kiekon, mistä voi kysellä?

Täs­tä löy­dät tar­kem­paa tie­toa löy­tö­kie­kois­ta.

Säännöt ja ohjeet

Mil­lai­sia sään­tö­jä ja oh­jei­ta on fris­bee­gol­fis­sa? Lue tar­kem­min WDG:n osal­ta täs­tä lin­kis­tä.

Mikä Frisbeegolf?

Fris­bee­gol­fin kori.

Fris­bee­golf on ur­hei­lu­la­ji, jon­ka pe­rus­pe­ri­aa­te on sa­ma kuin pe­rin­tei­ses­sä gol­fis­sa: Ta­voit­tee­na on pääs­tä ra­dan alus­ta lop­puun mah­dol­li­sim­man vä­hin hei­toin. Pie­nim­män tu­lok­sen saa­nut voittaa.

Kiek­ko­gol­fra­ta koos­tuu väy­lis­tä, joi­den pe­laa­mi­nen aloi­te­taan avaus­pai­kal­ta eli tiil­tä, ja ne päät­ty­vät maa­li­ko­riin. Kiek­ko­gol­fra­dat ovat tyy­pil­li­ses­ti 9- tai 18-väy­läi­siä. Ra­dat ovat tyy­pil­li­ses­ti puus­toi­sil­la alueil­la, jois­sa on vaih­te­le­va maas­to, jo­ka tar­jo­aa luon­nol­li­sia es­tei­tä kie­kon len­to­ra­dal­le. Nä­mä es­teet ovat olen­nai­nen osa pe­liä, jo­ten pe­laa­jien ei tu­le muut­taa näi­tä es­tei­tä vä­hen­tääk­seen väy­län haas­ta­vuut­ta. Pe­laa­mi­nen lä­hes kai­kil­la ra­doil­la on ilmaista.

Käy­tet­tä­vät vä­li­neet, eli Kie­kot:  hal­kai­si­ja on 21–22 sent­ti­met­riä ja pai­no 150–180 gram­maa.  Fris­bee­golf­kie­kot voi­daan ja­kaa kar­keas­ti kol­meen eri ryh­mään: drai­ve­rit eli oi­kein hei­tet­ty­nä pit­käl­le len­tä­vät kie­kot, lä­hes­ty­mis­kie­kot se­kä ly­hyi­siin heit­toi­hin ja lä­hi­pe­liin käy­tet­tä­vät put­te­rit. Vä­li­nei­tä saa ur­hei­lu liik­keis­tä, suu­rim­mis­ta mar­ke­teis­ta ja nettikaupoista.

Fris­bee­gol­fin ta­val­li­sim­mat hei­tot ovat rys­ty- ja käm­men­heit­to. Rys­ty­hei­tos­sa heit­to­kä­si läh­tee ta­kaa, heit­to­kä­den kyl­ki osoit­taa heit­to­suun­taan ja heit­to­kä­si tuo­daan eteen lä­hel­tä ke­hoa ja ko­ko var­ta­loa kier­täen. Hei­ton voi­man­läh­tee­nä on ko­ko var­ta­lo. Rys­ty­hei­tos­sa kä­den liik­keen sa­no­taan muis­tut­ta­van ruo­hon­leik­ku­rin tai pe­rä­moot­to­rin käyn­nis­tä­mis­tä. Käm­men­heit­to muis­tut­taa hie­man ten­nik­sen käm­men­lyön­tiä, mut­ta kyy­när­pää ei ole suo­ra­na. Voi­ma käm­men­heit­toon tu­lee ran­tees­ta ja sormista.

Sel­väs­ti suu­rin osa la­jin huip­pu­pe­laa­jis­ta tu­lee Yh­dys­val­lois­ta. Eu­roo­pan mais­ta la­jin ke­hi­tys on pi­sim­mäl­lä Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Näi­den jäl­keen tu­le­vat muut Poh­jois­maat, Iso-Bri­tan­nia ja län­ti­sen Kes­ki-Eu­roo­pan maat. La­jin kan­sain­vä­li­nen kat­to­jär­jes­tö on Pro­fes­sio­nal Disc Golf As­socia­tion (PD­GA).

Fris­bee­golf on jo mo­ne­na vuo­te­na ol­lut suu­rim­pia kas­va­via lii­kun­ta­muo­to­ja Suo­mes­sa ja ra­to­ja on  jo yli 660.

La­ji so­pii vau­vas­ta vaarin!

 

WDG:n Viik­ko­ki­sat 2021 / yk­si­lö­ki­sa Ravikangas
Löy­tö­kiek­ko­jen ha­ku ja seuratuotemyynti

Tiedot

Päivämäärä:
1.1.
Aika:
00:00 - 23:30
Tapahtuma tagia:
,